Ewaluacja ipetu dziecka z

Pobierz

O czym trzeba pamiętać organizując .IPET - czym jest?. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 4.Imię i nazwisko ucznia:I semestr roku szkolnego:Numer orzeczenia:Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: zespół AspergeraWyniki oceny poziomu funkcjonowania dziecka EdukacjaZasady pracyEfektyEdukacja polonistycznaZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie .IPET - zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych.. ZAKŁADKI: AUTYZM - PRZETWARZANIE INFORMACJIUMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNEWSPOMAGANIE NA LEKCJIEMOCJESTRATEGIE .Ewaluacja powinna być przeprowadzona po pierwszym semestrze nauki, aby sprawdzić, czy uczeń jest w stanie opanować umiejętności zawarte w programie, czy można kontynuować program lub, czy należy go zmodyfikować, ewentualnie uzupełnić, dostosowując go do możliwości psychofizycznych tego dziecka.Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera.. ełnosprawnością intelektualną .. 4.Indywidualne Programy.. Zapewnienie uczniowi możliwości chwilowego odizolowania od grupy (wyjście z sali z asystentem, kącik relaksacyjny) w celu wyciszenia, uspokojenia ucznia lub ewentualnie -Próbuje rysować po śladzie..

Agnieszka Staszak.IPET dla dziecka z niep.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną xxx.Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo.. IPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi.. Duża przerzutność uwagi.. atowice 2015Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - zmysły.. Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego.• Chwalenie dziecka za najmniejszy sukces przy całej grupie • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi • Stała współpraca z rodzicami celem niwelowania obserwowanych trudności, a także w celu bieżącej modyfikacji programu, • Stała pomoc nauczycieli wchodzących w skład zespołu.. O czym trzeba pamiętać?. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPET 1.Informacje o uczniu: 2.. Diagnoza - rozpoznanie wynikające z orzeczenia PPP Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego.. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczennicy za I semestr roku szkolnego 2020/2021..

LUM - arkusz obserwacji dziecka z autyzmem.

Opublikowano: 26 marca 2017 roku.. Jest to skrót nazwy dokumentu, a mianowicie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny w oparciu o orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.trudności z czynnościami związanymi z samoobsługą, rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi, Szczególne uzdolnienia1 matematyczne - bardzo dobra pamięć, Stan zdrowia dziecka (w tym przyjmowane leki)2----- Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia Podpis uczestników zespołuz zakresu zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SI) w celu odpowiedniego przygotowania otoczenia ucznia, jego miejsca w sali, sposobów pracy.. auczyciel z mem.09.04.00 -24-002/12.. W postaciach lżejszych zasób wypowiadanych słów jest większy, ale składanie z nich zdań odbywa się z dużym wysiłkiem.. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny.Dziecko z afazją ruchową mówi mało i powoli, a w ciężkich postaciach mowa ogranicza się u niego do powtarzania z różną modulacją (monofazja) jednego lub kilku słów..

Konstrukcja dokumentu, przykłady zaleceń, ewaluacja.

Zakres współpracy z rodzicami.. Webinar odbył się na żywo 7 lutego 2020 roku.. Sposób ewaluacji programuIPET od A do Z W tym dziale znajdziesz porady i wskazówki dotyczące opracowywania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Zawarte w nim informacje będą pomocne podczas opracowywania dokumentu, ale także jego monitorowania, ewaluacji i modyfikacji.z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.. W trakcie spotkania omawiam wszystkie zawiłości dotyczące ewaluacji IPET-u, wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odpowiadam a pytania uczestników spotkania.Ewaluacja Do ewaluacji posłuży arkusz obserwacji postępów edukacyjnych i wychowawczych ucznia, oraz diagnoza psychologiczno-pedagogiczna sporządzona przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka.. Agnieszka Staszak.. z 2017 r., poz. 1578) środa, 18 marca 2020 2Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U..

Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Pomoc psychologiczna.6 II.

CELE: Edukacyjne (wynikające z realizacji podstawy programowej) Terapeutyczne (wynikające z realizacji zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) np. opanowanie podstawy programowej np. usprawnianie małej motoryki III.. 10 ust.. ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ZWŁASZCZA METOD I FORM PRACY W OBRĘBIE PROGRAMÓW ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z POSZCZEGÓLNYCH .Zgodnie z rozporządzeniem zanim stworzymy IPET musimy przeprowadzić WOPFU (wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia) spisując w nim "indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia" ( §6 pkt.. Czas trwania spotkania- 1 godzina 40 minut.. Łatwo nawiązuje/ma trudności kontakt z rówieśnikami.. Konsultacje indywidualne i telefoniczne z nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem w szkole.. Poznań.. Mocną stroną dziewczynki są czynności z zakresu motoryki małej jak np. nawlekanie, wydzieranie, cięcie.. Rodzice mogą dostarczać nagrania wypowiedzi ustnych Krzysztofa, jeżeli wraz z dzieckiem wyrażają zgodę na prezentowanie ich na forum klasy.. Imię i nazwisko: Data urodzenia: Adres zamieszkania: Etap edukacyjny: Grupa: Orzeczenie PPP numer: Rok szkolny: 3.. W celu określenia mocnych i słabych stron warto w .8.. Witkowo.. OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAO EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH, EWALUACJA PROGRAMU: Data:Przykład IPET dla ucznia z afazją ruchową w szkole podstawowej Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET.. Utrzymuje kontakt wzrokowy.. Zalecenia: Kształcenie specjalne dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną 9autyzmem, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym) realizowane w szkole .na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga)Polecam Wam webinar - Ewaluacja IPETu.. Na szczególną uwagę zasługuje aspekt nawiązywania właściwych relacji rówieśniczych oraz funkcjonowania Damiana w klasie, szkole i domu.Coraz lepiej współdziała w zabawie( uczestniczy w zabawie z drugim dzieckiem/grupą) zaczyna rozumieć intencje, podstawowe emocje, nawiązuje kontakt werbalnie i pozawerbalnie, dzieli się zabawkami.. Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.Warszawa.. IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym.. 2 sierpnia 2013 roku MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.. Edukacyjno-Terapeutyczne — opracowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt