Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego klasy

Pobierz

KLASA PIERWSZA pracowała z podręcznikiem " Nasz Elementarz" MEN Marii Lorek i Lidii Wollman, oraz " Ćwiczeniach z pomysłem" WSIP.. Nauczyciele realizując tematykę ujętą w programie stosują wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego czyli obserwacja ucznia i jego pracy, rozmowa z nim .A realizacja programu spoczywa na wszystkich nauczycielach, pracownikach administracji i obsługi szkoły.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Proponowanie zadań wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas, priorytety, tematykę wraz z formami realizacji.Realizacja elementów programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej" podczas lekcji wychowawczych (większość nauczycieli została przeszkolona w zakresie jego realizacji).. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Program wychowawczo - profilaktyczny podlega ewaluacji, a wyniki podaje .. Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych.. 4.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2018/19 w Szkole Podstawowej w Pieczyskach.. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.. Planowana wycieczka turystyczno - krajoznawcza nie doszła do skutku ze względów finansowych uczennic..

wychowawczego "Bezpieczni w komputerowym świecie".

Uwagi o realizacji programu: W mojej klasie za najważniejsze osiągnięcia uważam: W mojej klasie napotkałam/em trudności w postaci:przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,1..

Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Wspólnie zrealizowano przedsięwzięcia w ramach zajęć przedmiotowych, zajęć z1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemSprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości.. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.. Projektowanie zmian w programie wychowawczym szkoły.. 2.KLAUZULA INFORMACYJNA Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE .Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 ..

W roku szklonym 2010/2011 zrealizowano prawie wszystkie założenia planu wychowawczego klasy IIIf.

Program realizowany jest przez wszystkich nauczycieli uczących w klasach I - VI.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.INFRMACJA O REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA.. średnia ocen z .Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. .. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: Klasa III liczy 10 uczniów.. SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ZA OKRES ROKU SZKOLNEGO / (Jest to sprawozdanie z pracy za jeden okres do odczytania na konferencji) .. Kształcenie zintegrowane - działania wychowawcze i profilaktyczneSzkoła Podstawowa im.. - wypracowanie przez klasę zasad współpracy, organizacja pomocy koleżeńskiejZadania Zespołu Wychowawczego: Współpraca z dyrektorem oraz nauczycielami.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Grupa liczy 10 osób z klasy IV i 10 osób z klasy V. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. - lekcje wychowawcze prezentujące prawa człowieka, .. - uczestnictwo uczniów klasy III te/th wraz z paniami Danutą Boczek i Elizą Nadobną w wycieczce: Śmiełów - Nosków - Święta Góra (7 października 2010 r.), .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..

Integralną część programu stanowiły działania podejmowane przez wszystkich nauczycieli.

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docKlasa IIb.. Jana Pawła II w Łaszewie Sprawozdanie śródroczne z realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 Klasa I • ZREALIZOWANE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, PROGRAMU PROFILAKTYKI ORAZ PLANU WYCHOWAWCY KLASYSprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno -.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRODRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,Analiza pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: - sprawozdanie z realizacji materiału programowego poszczególnych przedmiotów, - ocena pracy z uczniami wybitnie zdolnymi i słabymi, - analiza wyników nauczania i wychowania, - sprawozdanie z działalności zespołów przedmiotowych, biblioteki, kierownika szkolenia praktycznego .Sprawozdanie z realizacji godzin w ramach projektu .. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowaneSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO ORAZ GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III f ROK SZKOLNY 2010/2011 wychowawca: Aleksandra Fras 1.. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte wSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/15 - LESZEK MARĆ NAUCZYCIEL GIMNAZJUM W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.Realizując podstawę programową z wychowania fizycznego szczegółową uwagę zwróciłem na dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne oraz zrozumienie .PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. Planowanie pracy wychowawczej na poziomie szkoły gimnazjalnej.. W II półroczu roku szkolnego 2015- 2016 klasa liczyła 11 uczniów ( 5 dziewczynek i 6 chłopców) Sześcioro uczniów są uczniami młodszymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt