Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego ankiety 2021

Pobierz

Opis zastosowanej metodologii Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowych ankiet online skierowanych do uczniów klas 4-8 SSP, rodziców oraz pracowników szkoły.. W badaniu wzięli udział wszyscy nauczyciele uczący w tym oddziale (3 osoby).. Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach komórkowych.. św. Stanisława Kostki w Rybniku Przedmiot ewaluacji: Skuteczność Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego służy doskonaleniu orazProsimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.. Ankieta jest anonimowa.. Wnioski i rozpoznane oczekiwania Rodziców.. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.Program wychowawczo-profilaktyczny.. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy ewaluacyjnej stwierdzono, iż istnieje potrzeba skierowania działań wychowawczo-profilaktycznych w szczególności na obszar zdrowia• Przy weryfikacji działań wychowawczo - profilaktycznych prowadzonych na terenie szkoły w roku szkolnym 2020/2021 należy uwzględnić obszary zagrożeń oraz wyniki diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka przeprowadzonej we wrześniu 2020r.skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.. 18 września 2019/.. ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi .pracę wychowawczo-profilaktyczną szkoły..

Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.

Przeprowadzenie ankiet on-line (łącznie około 170 ankiet) oraz zebranie wyników, wnioski i rekomendacje Zespół Ewaluacyjny rodzice i uczniowie ankieta dla uczniów i rodziców w formularzu Google6.. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizują : dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji, eksperci z zewnątrz ( w tym specjaliści z instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie wychowania i bezpieczeństwa).. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze z 2017 r. poz. 59 ze zm.).. Wywiad grupowy nauczyciele - wychowawcy klasowi.. Podstawą do opracowania PWP jest przeprowadzana co roku analiza sytuacjiUchwała Rady Pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn.. Bieżące uwagi każdy z rodziców/opiekunów, nauczycieli i uczniów może zgłaszać doNarzędzia ewaluacji: • obserwacja, • ankieta, • analiza dokumentacji szkolnej, 9) Pod koniec roku szkolnego 2021/22 przeprowadzona zostanie ewaluacja programu w formie ankiet i wywiadu oraz diagnoza ryzyka i czynników chroniących, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i środków odurzających , nadużyć w .Deklaracje..

Ankieta dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Wpływ na jego treść mają potrzeby uczniów i rodziców/opiekunów, a także zmieniająca się rzeczywistość szkolna i środowiska lokalnego.. Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego na podstawie danych zebranych od nauczycieli .Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im.. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, analizę dokumentacji, przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, rozmowy z rodzicami, wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.zespół wychowawczo- profilaktyczny Program wychowawczo-profilaktyczny, Opracowanie ankiety do 31.05.2021 Przestrzeganie zasady "nierozliczania" uczniów z zeszytów, zeszytów ćwiczeń, w których wykonywały zadania podczas pracy zdalnej.. Ankieta ewaluacyjna dotycząca obaw i trudności związanych z powrotem uczniów do szkoły.. PytaniaProgram wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym.. Zebrane informacje posłużą do przeprowadzenia ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w ZSP w Czarnocinie.Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 Wstęp Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Uni-Terra opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 PODSTAWA PRAWNA: 1..

Uchwała Rady Rodziców dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.

Wasze opinie i propozycje zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Priorytety MEN w zakresie wychowania i profilaktyki na rok szkolny 2020/2021 1.. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.arkusz ankiety dla rodziców i uczniów 24.04.2021 8.. Zespół opracowujący "Program Wychowawczo - Profilaktyczny" dokonuje ewaluacji realizacji działań i przedstawia wnioski Radzie Pedagogicznej.. Ponadto uwzględniono: Rozpoznane potrzeby (diagnoza) w zakresie wychowania i profilaktyki ankieta diagnostyczna z VI 2021 r. Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnego 2020/2021.. Diagnoza ta obejmowała: a) Wyniki ewaluacji wcześniejszego szkolnego programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktycznego.. Obowiązujące priorytety MEiN.Chodera, Marta Błaszkiewicz, Justyna Miklaszewska-Polcyn na rok szkolny 2020/2021, ankiety przeprowadzone wśród uczniów klas II-VIII.. Wszyscy nauczyciele Brak negatywnych ocen za prowadzenie zeszytu i ćwiczeń do końca rokuWYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI - WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIASECZNIE _____ W maju 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie została przeprowadzona ewaluacja programu profilaktyczno - wychowawczego oraz diagnoza potrzeb wychowawczych i profilaktycznych.Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 im..

Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety.

Ankieta jest anonimowa.ewaluacji działań w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych oraz wnioski wynikające z ankiet kierowanych do rodziców, uczniów i nauczycieli),Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego Czerwiec 2018r.. Ankieta1.. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Hucie Nowej zwraca się do rodziców z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.. Ankieta dla ucznia.. 2.Metodyki badawczej w ewaluacji ( w mojej opinii) nie powinno zawężać się jedynie do samych ankiet bo wtedy uzyskujemy tylko pomiar socjometryczny bez dodatkowych sugestii jego uczestników np nauczycieli , którzy najlepiej znają odbiorców czyli dzieci i młodzież z naszej szkoły i mogą zasugerować rozbudowanie programu .Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji.. Ewaluację programu przeprowadzono w oparciu o ankiety skierowane do nauczycieli.. Analiza ankiety ewaluacyjnej do programu wychowawczo - profilaktycznego dotycząca oddziału przedszkolnego.. Ewaluacja programu możliwa będzie poprzez: badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu szkolnego, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wypowiedzi uczniów, obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły.. Poza ewaluacją programu obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele mogli wypowiedzieć się w sprawieSPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWACZO - PROFILAKTYCZNEGO .. Wychowawców prosimy o przeprowadzenie ankiet wśród uczniów .1) EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI: W anonimowej ankiecie mającej na celu ewaluację obowiązującego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego wzięło udział 22 nauczycieli.. Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.. 4Drodzy Rodzice i Uczniowie klas V-VIII proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej działań wychowawczych i profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły.. 2.Ewaluacja Programu uzyskuje brzmienie: Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dokumentem, który ulega zmianom.. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt