Zakres obowiązków głównego księgowego w instytucji kultury

Pobierz

Stanowisko pracy: Główny księgowy, wymiar etatu: 6/8, umowa o pracę, praca siedząca, przy komputerze.. Dyrektor ODK poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra.. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia główny księgowy - w Warszawie i pozostałych miastach Polski.Występować do dyrektora z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.. Mówią jedynie, że osoba ta zarządza instytucją kultury i reprezentuje ją na zewnątrz.. Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.. (decyduje data faktycznego wpływu do KDK), z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego księgowego".Obecnie, po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wynagradzania, warunkiem koniecznym do przyznania dodatku funkcyjnego, oprócz zatrudnienia na stanowisku dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, jest kierowanie zespołem przewidzianym w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury (§ 4 ust.. Poradnik Instytucji Kultury 01/2019.. Nie, w takiej sytuacji regulamin organizacyjny nie powinien zawierać stanowiska głównego księgowego.Czy w instytucji kultury konieczne jest dodatkowe powierzenie głównemu księgowemu obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości na podstawie art. 4 ust..

Zakres obowiązków Głównego Księgowego:8.6.1.

Dz. U .Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Krasnobrodzkim Domu Kultury w godz. od 8:00 do 16:00 lub przesłać na adres: Krasnobrodzki Dom Kultury.. Z treści pisma wynika, że powierzenie obowiązków nastąpiło z dniem 15 maja 2013 r., ale faktycznie główny księgowy .8) reprezentuje instytucję kultury na zewnątrz, 9) nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, 10) ponosi odpowiedzialność za swoje czynności przed Zarządem Powiatu.. Dlatego konieczne jest określenie szczegółów kompetencji dyrektora w statucie lub w regulaminie instytucji.Pytanie: W mojej instytucji kultury główny księgowy poszedł na zwolnienie.. Wymagania niezbędne: Głównym .. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) prowadzenie gospodarki finansowej ŚDK zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym prawidłowej .Kierownik jednostki budżetowej, w czasie kontroli przeprowadzanej przez jednostkę nadzoru, zmienił zakres czynności głównego księgowego, m.in. poszerzając jego obowiązki dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych.. W wyniku kontroli z urzędu miasta okazało się, że w domu kultury na stanowisku pełniącego obowiązki głównego księgowego zatrudniono osobę, która nie spełnia wymagań .Pytanie dotyczy nagrody rocznej dla księgowej zatrudnionej w instytucji kultury od marca 2018 r. na stanowisku księgowego, a od kwietnia 2018 r. — głównego księgowego..

Pytania dotyczą obowiązków głównego księgowego.

Powierzenie prowadzenia ksiąg 8.7.. Miejsce pracy: Kraków Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie, jak również nie wybrania żadnego kandydata.Zmiana na stanowisku głównego księgowego każdej jednostki, w tym sektora finansów publicznych, to przedsięwzięcie niezwykle trudne i istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania, gdyż z wykonywaniem obowiązków głównego księgowego związane jest działanie zarówno całej jednostki, jak i praktycznie każdej jej komórki organizacyjnej.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy Instytucji Kultury prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Mnie powierzono w tym czasie obowiązki głównego księgowego, jestem specjalistą do spraw finansowych oraz do spraw kadr.. Planowany termin zatrudnienia od styczna 2020 r. Warunki pracy Budynek umożliwia wjazd wózkom inwalidzkim.przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej; znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo- księgowych płacowych; Dodatkowym atutem będzie co najmniej 3-miesięczny staż w pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku..

Do obowiązków głównego księgowego, oprócz obowiązków wymienionych w pkt.

które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.. - kursy i szkolenia z zakresu księgowości w instytucji kultury - doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - kreatywność, samodzielność, sumienność, umiejętność .Odmiennie niż w przypadku dyrektora lub zastępcy dyrektora instytucji kultury uregulowania, z zakresu powołania i funkcjonowania głównego księgowego, znajdują się poza przepisami związanymi z prowadzeniem działalności kulturalnej, czyli w art. 54 u.f.p.Główny Księgowy kieruje, organizuje i nadzoruje całokształt prac w zakresie działalności finansowej ŚDK oraz odpowiada za powierzone mu przez Dyrektora ŚDK zadania i obowiązki.. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową 8.7.2.. W instytucji kultury upoważnienie do podpisywania dokumentów finansowych oraz poleceń przelewów posiada główny księgowy oraz dyrektor..

Odpowiedzialność za obowiązki w zakresie rachunkowości 8.6.2.

3.2.Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza nabór na stanowisko Główny/a Księgowy/Księgowa.. w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa.. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Okręgowym w Pile".. - Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; .. "Nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy" w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.Pytanie.. Obowiązki głównego księgowego po przejściu zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości do wspólnej obsługi 8.8.Zakres obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, na potrzeby Poradnika, można podzielić na trzy obszary: 1) obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, 2) obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych, 3) inne obowiązki.. Poradnik Instytucji Kultury 10/2021.. Stanisława Staszica w Pile.Główny Księgowy Instytucji Kultury.. zm.),Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.. Czy w regulaminie organizacyjnym gminnego ośrodka kultury uwzględnia się stanowisko głównego księgowego w przypadku, gdy obowiązki te na podstawie zawartego z organizatorem porozumienia przejął i wykonuje skarbnik gminy?. Czy w zakresie obowiązków główny księgowy może mieć: przygotowanie projektu planu finansowego na każdy rok obrotowy, sporządzenie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt, nadzorowanie i realizację umów .Nieobecność głównej księgowej.. Ukończyłam studia wyższe finanse i rachunkowość, po za tym mam 6-letnią praktykę pracy w dziale księgowości).Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła.. Wiadomo, że za pracę na stanowisku głównego księgowego pracownik nie otrzyma nagrody rocznej, ponieważ musi to być cały rok pracy na tym stanowisku.- Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury.. Ewa Ostapowicz.. Wymiar etatu 1 (jeden etat) Miejsce wykonywania pracy Dom Kultury ?KADR?. 1 rozporządzenia w sprawie .Przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji kultury nie precyzują jasno, jak daleko sięgają uprawnienia jej kierownika.. Muzeum Okręgowe im.. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:Gminny O środek Kultury ul. 1 Maja 13 21-505 Janów Podlaski Główny Ksi ęgowy Instytucji Kultury Miejsce pracy: Janów Podlaski Warunki zatrudnienia: 1/4 etatu Zakres obowi ązków: wykonywanie obowi ązków wynikaj cych z ustawy o rachunkowo ści z dnia 29 wrze nia 1994r.. w terminie do dnia 19 lipca 2021r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt