Załącznik do sprawozdania sg-01 za 2019

Pobierz

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.. do SG-01: Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 2018: 1.26.08: 1 raz w roku: raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 27-03-2019: 15-04-2019: SOF-1do Załącznika do formularza SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna Uwaga!. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 201 .. Załącznik nr 2 do formularza PNT-01 za 2014 rok.. W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.Załącznik do sprawozdania SG-01-środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych za 2019r.. Zasadą jest, że sprawozdanie odpadowe składamy zawsze do dnia 15 marca za rok poprzedni.. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i .Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik NR 1 do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: Środki trwałe Portal sprawozdawczy GUS URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU Urząd Statystyczny 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 Numer identyfikacyjny - REGON 00052905400000 za rok 2019 Przekazać łącznie ze sprawozdaniem SG-01Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik NR 12 do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: Środki trwałe Portal sprawozdawczy GUS URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU Urząd Statystyczny 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 Numer identyfikacyjny - REGON 00052905400000 za rok 2019 Przekazać łącznie ze sprawozdaniem SG-01Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. w wersji elektronicznej..

Załączniki do sprawozdania za 2019 r. - ściągnij tutaj.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.. Statystyka gminy: środki trwałe .. Oświadczenie 2020 - ściągnij tutaj.Objaśnienia do formularza "Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych" Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.. Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych wraz zWypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr: 63 8520 0001Załącznik do sprawozdań SG-01 środki trwale dot.nakladów na środki trwałe słuążcych ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych za rok 2008..

Druki - sprawozdania finansowe ROD 2019 i preliminarze finansowe 2020 - ściągnij tutaj.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg, oraz kierownik .Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik NR 7 do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: Środki trwałe Portal sprawozdawczy GUS URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU Urząd Statystyczny 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 Numer identyfikacyjny - REGON 00052905400000 za rok 2019 Przekazać łącznie ze sprawozdaniem SG-019 stycznia 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania (800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)), zastępujące odpowiednie Krajowe Standardy Badania będące załącznikami nr 1.34 i 1.36 do uchwały Nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r.1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.. Załącznik nr 3 do formularza PNT-01 za 2014 rok.. 5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 20 stycznia 2021 r. /3 lutego 2021 r. Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 Przed wypełnieniem należy zapoznać się.Jeżeli po raz pierwszy składałeś sprawozdanie odpadowe za 2019 rok to warto pamiętać, że termin 31 października 2020 roku był wyjątkiem od reguły..

Liczba załączników dołączonych do ...- Załącznik do SG-01 cz.3 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna-dotyczący utrzymania porządku i czystości w gminie UWAGA: Zmiana dot.

- Sprawozdania -Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy.. nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych - Sprawozdania -SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport; SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska; SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; Załącznik do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe; SG-05 Statystyka gminy: rewitalizacjaIdea trwałości lasu - nowe treści .Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; UWAGA: Zmiana dot..

Gazeta Podatkowa 30.01.2020 08:00 (aktualizacja: 05.02.2020 09:43) Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Portal sprawozdawczy GUS .. Numer identyfikacyjny - REGON.. 3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.. Poniżej dowiesz się jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty.Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik NR 15 do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: Środki trwałe Portal sprawozdawczy GUS URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU Urząd Statystyczny 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 Numer identyfikacyjny - REGON 00052905400000 za rok 2019 Przekazać łącznie ze sprawozdaniem SG-01Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik NR 3 do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: Środki trwałe Portal sprawozdawczy GUS URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU Urząd Statystyczny 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 Numer identyfikacyjny - REGON 00052905400000 za rok 2019 Przekazać łącznie ze sprawozdaniem SG-01 Cel badania: Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy dokonywanych przez podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .Załącznik nr 1 do formularza PNT-01 za 2014 rok.. Załącznik nr 1: Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt