Charakterystyka techniczna obiektu przyłączanego

Pobierz

OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.. Zakres opracowania Część odbiorcza - prace wchodzące w zakres opracowania: instalacje oświetleniowe i instalacje gniazd - rozbudowa instalacja oświetlenia awaryjnego, 3.. 3. dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru (Załącznik A), wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg .W sytuacji określonej w ustawie Prawo energetyczne tzn. w przypadku przyłączenia obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej 5 MW, wydanie warunków przyłączenia poprzedzone jest sporządzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny.2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust..

Prosimy o wskazanie preferowanej lokalizacji przyłącza do obiektu.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 7.5.1. oraz jednostek wytwórczych b) Dane aparatury zabezpieczającej (typ przekaźników) c) Dane znamionowe transformatora wynikające z jego kartoteki d) Wykaz montażowy linii dla linii 110kV e) Dane oraz schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej M5 Program łączeniowy M6 Instrukcja współpracy ruchowej pomiędzy nowo przyłączanym .sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności paostwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pózn.. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekt budowlany, przepisy i normy.. PROJEKT BUDOWLANY.. Temat: Projekt remontu elewacji.. Zadanie: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO .4.2. zmianami) nie dotyczy 5.. Rzut prostokątny o wymiarach: 23,87 x 14,69 m z dobudowana od strony zachodniej klatką schodową.. Powierzchnia całkowita - 69,74m² 1.4.. • Realizacja procesu przyłączenia po stronie Spółki rozpoczyna się z dniem podpisania umowyOPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.. Powierzchnia użytkowa budynku - 59,64 m² 1.3.. Ciernie 54-55 tel.. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać: 1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę .obiektów ENERGA -OPERATOR SA • Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci w tym specyfikację techniczną mikroźródła..

(Załącznik wymagany w przypadku przyłączenia nowego obiektu lub rozdziału instalacji).

m3 / m2, przeznaczenie ogrzewanego obiektu:PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.. Budynek datowany na 1913 rok.Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:M4 Charakterystyka techniczna obiektu: a) Dane znamionowe aparatury stacyjnej (np. wyłączniki, odłączniki, przekładniki,…itp.). Lokalizacja: Kowary ul. 1-go Maja 15 dz. nr 303/11 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Kowary ul. 1-go Maja 15 2.budynku: elewacji (wraz z hydrofobizacją i uzupełnieniem / odtworzeniem detali), dociepleniem ścianek na tarasie, oraz wejść do budynku na elewacji frontowej ( do klatki schodowej i do lokalu na parterze) wraz z montażem balustrad dla osób niepełnosprawnych, starszych, niesprawnych ruchowo .. Charakterystyczne parametry techniczne.. Projektuje się pomieszczenie techniczne w przestrzeni międzywiązarowej w niższej części budynku.. Zestawienie charakterystycznych parametrów technicznych : Zestawienie powierzchni wg ISO-PN 9836:1997..

• Planowany elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie mikroźródła.Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Dane techniczne budynku.. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren w otoczeniu sieci w pasie 2m z ograniczeniem lokalizacji innych obiektów i nasadzeń drzew zgodnie z prawem budowlanym i z planem sytuacyjnym dla obszaru działek: obręb nr 061001_2.0015 Nowy Stręczyn nr nr ewid.. 2.parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I - IV; określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podmiotom zaliczanym do grup przyłączeniowych I - III;w szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz dpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.. • wysokość 14,55 m • Ilość kondygnacji nadziemnych 2 + użytkowe poddasze • Powierzchnia zabudowy 834 m2 • Powierzchnia użytkowa piwnic 664,5 m2 • Powierzchnia użytkowa kond.. 504 784 325 e-mail: .. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE Wysokość budynku ~ 22,70 m Szerokość budynku ~ 18,40 mCharakterystyka i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce .Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 1) budowa budynku administracyjno- usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i utwardzeniem terenu na działce 1/297 obr..

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa techniczna, serwis i konserwacja budynku1.Plan zabudowy lub szkic określający lokalizację przyłączanego obiektu.

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz tarasu ziemnego: - kostka brukowa betonowa typu Behaton kolor czerwony .. 6 cm7.3.. nadziemnych 1.853,4 m2 •Program użytkowy budynku jest następujący: hol, toalety, przedsionek, wiatrołap, pomieszczenie magazynowe, zaplecze kuchenne, zmywalnia, sala.. 200 2) budowa zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej ul. Giełdowa (na działce nr 1/28 obr 200) na w/w działkę inwestycji4.1.2.. Opis stanu istniejącego4.. OPIS STANU ISTNIEJ ĄCEGOParametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci w tym specyfikację techniczną źródła, Elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie źródła z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia własności stron.OPIS TECHNICZNY do projektu remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.. Powierzchnia zabudowy - 69,74m² 1.2.. Kubatura - 447m³ 1.5.BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 1 Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I.. Powierzchnia użytkowa budynku - 3 014,09 m2 Powierzchnia zabudowy budynku 2 - 1 571,00 m Kubatura brutto budynku 3 - 16 712,50 m Powierzchnia zabudowy części do przebudowy 2- 273,30 m− Szeroko ść budynku ~ 18,40 m − Ilo ść kondygnacji nadziemnych 4,5 − Ilo ść kondygnacji podziemnych 1 − Ilo ść klatek schodowych 2 7.5.. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego obiektu • Powierzchnia zabudowy budynku 527,54m² • Szeroko ść elewacji frontowej (szeroko ść budynku) 23,04m • Całkowita szeroko ść budynku wraz z loggiami 26,24m • Długo ść elewacji bocznej (długo ść budynku) 22,44mpodłużne nie przekraczają 5 %, z istniejącej alejki do przedsionka budynku , od strony wschodniej zapewnia dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.. Wejście do pomieszczenia technicznego z holu za pomocą wyłazu strychowego.. DANE OGÓLNE: Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny.. Wstęp 1.Opis techniczny, o którym mowa w ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt