Funkcja liniowa praca klasowa liceum

Pobierz

Współczynniki a, b, c są bardzo przydatne do obliczania delty.. "Własności funkcji" - praca kontrolna w kl. I liceum, Matematyka.. 2 2 1;4 2 1 2;1) x x x x a) oblicz f(-2) i f(1) b) sporządź wykres funkcji; c)podaj zbiór wartości funkcji; d) podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji.. #Funkcja i jej wlasnosci sprawdzian liceum praca kl. himmwmzcud41 : Funkcja i jej wlasnosci sprawdzian liceum praca klasowa nr 1.. Funkcje.. Dla jakiego argumentu wartość funkcji y = 0,5x - 6, wynosi 2 ?Funkcja liniowa Praca klasowa nr 2 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Zadanie.. 1 Funkcja f(x) określona jest wzorem f(x)= ¯ ­ !. Twierdzenie sinusów.. Podaj wzór tej funkcji i oblicz jej warto ść dla argumentu 20.. Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu 3?. Napisz wzór funkcji liniowej, która jest funkcj ą stał ą i jej wykres przechodzi przez punkt A =(−1,5).. Omówienie i poprawa pracy klasowej Razem 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 .Wpisów: 591.. Zadanie 3.. Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi 8.. (6 pkt) Oblicz logarytm o podstawie a = 4 3333 z liczby b = 92 73 1 3 1 81 25 1 4 2 3 ⋅⋅ ⋅ − −,.. Wzór funkcji liniowej często równoważnie zapisuje się w ten sposób: Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta.. gdzie: - to współczynnik kierunkowy prostej.. Plik pod linkiem: om.gy/JPgAw.6..

Funkcja liniowa 1.

Proporcjonalność prosta 2.. (3069_6811) Powtórka maturalna - logarytmy.. : Matematyka, Sprawdziany i testy.dyrektora szkoly/placówki 9 1 12016 r praca klasowa wielomiany klasowej t unkqa wymierna 21.04 2017 r r praca klasowa - planimetria wielomiany llff,2017r poprawa pracy r klasowa praca kwadratowa funkcja Kwaaratowa 30 1 12016 r poprawa pracy klasowei praca klasowa - analityczna geometria praca klasowa omówienie poprawa pracy ktasowej funkcjazostaly dokladnie omowione ponizej.FUNKCJA LINIOWA - przykladowe zadania na prace klasowa.. Funkcja liniowa - klasa 2 - Kurczab, Świda - Oficyna Edukacyjna - korepetycje z matematyki Definicja funkcji liniowej.. Miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) (a 1)x 3 jest liczba -3.. Liczby 2 i 4 są miejscami zerowymi funkcji y 2x2 bx c. Wyznacz współczynniki b i c. Wyznacz wierzchołek paraboli.. Przewiń tabelkę w lewo lub w prawo.. Funkcja y = 4x jest funkcją rosnącą.. - to wyraz wolny.. Wykres funkcji liniowej g , jest prostą prostopadłą dla wykresu funkcji f(x)=−1 8x+3 f ( x) = − 1 8 x + 3, gdy : a) g(x)=8x−√3 g ( x) = 8 x − 3. b) g(x) =−1 8x−3 g ( x) = − 1 8 x − 3. c) g(x)=0,− g ( x) = 0, − TUTAJ NIESTETY UCIĘTY TEKST !. Rozwiąż równanie: x2 10x 24 1Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna Praca klasowa nr 1 Zadanie 1..

14 zadań.1 klasa liceum.

Zastosowanie funkcji do opisu zależności w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym.. podstawie jej wykresu, .. Klasa 2 (rozszerzenie) Klasa 3 (rozszerzenie) 1.. Wykres funkcji liniowej 3.. Szybkie powtórzenie: 1LO_funkcja_liniowa_powtorzenie.ppsxSprawdzian dla uczniów liceum oraz technikum zawiera zadania z zakresu: Przesunięcia wykresu funkcji do góry, dołu, w lewo i w prawo Przekształcenia wykresu.. (6 pkt) Dany jest wykres funkcji f(x) = ax + q, .Sprawdziany i egzaminy z matematyki, Zadania.info - baza testów.. Średnio co: 4 dni.. Wykres funkcji g jest.Funkcja kwadratowa - sprawdzian - belfer.net.pl Zadania otwarte 1.. (5794_8133) Funkcja liniowa - powtórka (zadania zamknięte)wykresu funkcji przez symetrię względem osi układu współrzędnych.. Arkusz Edytuj w kreatorze Rozwiąż on-line.. Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi 9.. Liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji y =ax +1.. Praca klasowa.Powtórzenie, praca klasowa i jej omówienie 3 FUNKCJE Wzory i wykresy funkcji 2 V.. Zastosowanie funkcji do opisu różnorodnych zależności - plik pdf Funkcje - przygotowanie do klasówki - interaktywny test online z.. Liczba a jest rowna: a.funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykladnicza logarytmy ciagi liczbowe granica ciagu i funkcji pochodna i calka funkcji trygonometria geometria na .Liceum..

Funkcja liniowa.

Wykres funkcji y = |f(x)|.. Który punkt należy do wykresu funkcji przedstawionej na rys. 1?. Twierdzenie cosinusów.. Klasa I - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Arkusz Edytuj w kreatorze Rozwiąż on-line.. 3) Wyznacz deltę i odpowiedz, ile miejsc zerowych ma ta funkcja kwadratowa.Liceum i technikum.. Uczeń: 1) określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą (…) wykresu, wzoru (także różnymi wzorami na różnych przedziałach); 2) oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym; 3) odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocąFunkcje - klasa Id - powtórzenie Zad.. matura z matematyki.. Zastosowanie wiadomości o funkcji liniowej w zadaniach z życia codziennego 7.. Już wkrótce znajdziesz tu przykładowe zadania.Funkcja liniowa Uporzadkowanie informacji o funkcji liniowej: sporzadzanie wykresu, wyznaczanie wzoru funkcji na.. Narysuj wykres funkcji liniowej, przechodzącej przez punkty (1,9) oraz (-3,1), a następnie: a) wyznacz wzór funkcji, b) wyznacz punkty przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych, c) określ i uzasadnij monotoniczność funkcji, d) wyznacz f(-1) i f(0,5),rozwiązania ️ zadań z rozdziału 1..

Funkcja liniowa jest stala jezeli \ (a = 0\).

1) Wyznacz współczynniki a, b, c a = 1, b = 5, c = 6.. Współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji y=-x+6 z osią OY wynoszą: Która z odpowiedzi jest fałszywa?. Zad.3.10.PRACA KLASOWA: "FUNKCJA LINIOWA" - KLASA I LO, GRUPA B .. Funkcja liniowa jest rosnąca jeżeli .Rys.1 przedstawia wykres funkcji liniowej.. Z Wikibooks, biblioteki wolnych podrecznikow.. Licznik odwiedzin: 5 171 / 2397 dni.. Napisz wzór funkcji liniowej której zbiorem warto ści jest zbiór {−1}.. 1_2LO_zadania_funkcja_liniowa_odp.pdf.. b) odczytaj z wykresu miejsce zerowe funkcji.. Powtórzenie wiadomości 11.. Liczba a jest równa: a.. Tematyka zajęć Liczba godzin I. zatem parabola skierowana jest ramionami do góry.. Liczby rzeczywiste, logarytmy - sprawdzian (podstawa) 60 min., 22 zadania.. Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych 10.. Funkcję liniową określa wzór.. 2 Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie n resztę z dzielenia przez 5.Zobacz na YouTube.. Baza zestawów użytkowników.. : Liceum i technikum.. (1pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f, przy czym f(0)=−2 i f(1)=0.. Wskaż wzór funkcji liniowej, której wykres jest nachylony do .Zad.3.7.. Wskaż wzór funkcji, której wykres jest równoległy do prostej m: 3y - 2x - 1 = 0: A. y = 2 3 x + 1 B. y = 1 3 x + 3 C. y = - 2 3 x + 1 D. y = -2x - 1.. (2464_8803) Stereometria - praca klasowa (podstawa) 90 min., 20 zadań.. Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) 2x2 4x 5 w przedziale 2; 4 !. Funkcja liniowa Funkcja liniowa nazywamy funkcje okres1011Q wzorem am + b dla e R, gdzie a i b SQ stalymi.. Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym.. Zad 8.Wykres funkcji liniowej cz. 1; Wykres funkcji liniowej cz. 2; Własności funkcji liniowej; Równanie prostej na płaszczyźnie; Wspóczynnik kierunkowy prostej; Warunek prostopadłosci prostych; Interpretacja .Funkcja kwadratowa - powtórka.. Miejsce zerowe funkcji liniowej.. d) podaj współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami X i Y.FUNKCJA LINIOWA - przykładowe zadania na pracę klasową.. c) sprawdź na podstawie obliczeń, czy dobrze podałeś współrzędne miejsca zerowego funkcji.. 2) Odpowiedz, czy parabola jest skierowana ramionami do góry, czy do dołu.. Funkcja y=3 nie ma miejsca zerowego.Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału .. Funkcja, albo inaczej odwzorowanie, przeksztalcenie jest to pewne przyporzadkowanie okreslone naWyznacz wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkt A= (0;6), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=3x+2.. Arkusz Edytuj w kreatorze.. 40 zadań.. Wyszukiwanie zestawów.. Mając funkcję y = 2x - 3. a) wykonaj wykres funkcji liniowej w zbiorze liczb rzeczywistych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt