Zakres czynności archiwisty w urzędzie gminy

Pobierz

Zacznij nową karierę już teraz!Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: Administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN.Zarządzenie 409/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu: utworzono: data: 15:10, 03.07.2018: przez: Daniel KościelnyOgłoszenie.. (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1)Zakres obowiązków: Zapoznanie z prac?. 13:53:45g)wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 7) prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg.. A Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (zawiadomienia, materiały, protokoły, zalecenia, korespondencja pokontrolna) 2011 Teczka dla akt spraw jednorodnych, odpowiada klasie w JRWA Porządkowanie dokumentacji (tradycyjna)Archiwista - praca.. pokój nr 6, parter.. (016) 622 36 31, Faks: 16 - 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: Wygenerowano: 10 listopada 2021r.. Najczęstsze obowiązki związane z tym stanowiskiem to..

Obowiązki archiwisty związane są z obiegiem dokumentów.

Wesoła 48; 32-089 Wielka Wieś - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2015 roku do godz. 15³°.. ZAROBKI Zarobki na tym stanowisku oscylują wokół kwoty 2000 - 2500 złotych brutto miesięcznie, w zależności od wielkości firmy i zakresu nałożonych obowiązków.. Najnowsze oferty - Administracja biurowa .ZARZĄDZENIE NR 0050.2.41.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania informacją w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin.. Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu: Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej sportu i rekreacji dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez i rozgrywek z różnych dyscyplin sportowych w 2009 roku.. Następnie .Zakres obowiązków Podstawowym zadaniem wykonywanym na powyższym stanowisku jest wykonywanie czynności porządkowych w Urzędzie Gminy Łaziska, a w szczególności: 1) otwieranie w dniach urzędowania budynku Urzędu Gminy o godzinie 6.30 i zamykanie po zakończeniu pracy o godzinie 15.30 ( w tym włączenie i wyłączanie instalacji .Zakresy obowiązków pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mirsk..

Wykonywanie czynności związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych.

II pietro pokój nr 26. tel : 71 757 14 86. .. 89 524 19 00.Zakres obowiązków osoby zatrudnionej jako pomoc administracyjna jest uzależniona od instytucji, w której taka osoba jest zatrudniona oraz poszczególnej komórki w organizacji.. Lista stanowisk .. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa.. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych p. Agnieszkę Lewicką .Zakres obowiązków to opis czynności (lub przykładowych zadań) wykonywanych przez pracownika na danym stanowisku bez opisu sposobu ich realizacji.. Andrzej Jasiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk.. Nie oznacza to jednak, że musi on być pracownikiem archiwum zakładowego.25/ opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu rozwoju turystyki w gminie, .. 2/ wykonywanie czynności wskazanych w art. 35 ust.. Archiwista zajmuje się gromadzeniem akt, odpowiednio je klasyfikując i opisując.. w Urzędzie Gminy Oleśnica ul.11 Listopada 24.. Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 6. na stanowisku archiwisty w Archiwum Narodowym w Krakowie w oddziale w Nowym Saczu.. Paginacja akt na potrzeby czytelni, archiwizacja teczek spraw zako?czonych itp. Sta?. E-mail: .. Do głównych zadań należących do zakresu obowiązków archiwisty zalicza się opiekę nad zbiorami dokumentów, czyli ich ochrona oraz ochrona danych w nich zawartych..

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu ...§ 3.

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.. Zadania archiwum zakładowego określone zostały w Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Instrukcji kancelaryjnej.. Szybko & bezpłatnie.. Wójt Gminy może pozbawić pracownika w części lub w całości premii za następujące1.. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec ul.Archiwista - koordynator czynności kancelaryjnych.. e-mail: Sprawy załatwiane: Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.Celem przepisu jest ustanowienie nowej funkcji - swego rodzaju pomocy dla komórek organizacyjnych urzędu, m.in. w doborze właściwych grup rzeczowych dla akt spraw.. Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00. środa: 8.00 - 16.00.. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.Stanowiska - załatwianie spraw w Urzędzie.. Zakres odpowiedzialności pracownika: Prowadzenie bieżących spraw gminy, kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.. Konkurencyjne wynagrodzenie.. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.. Urząd Gminy NN Dział Kontroli DOR.091 kat.. pomoc w wykonaniu czynności biurowych (tworzenie rejestrów, ewidencji itp.) obsługa klienta.URZĄD GMINY w Wiązownicy ul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel..

Zgodnie z rozporządzeniem funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych pełni archiwista.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Finansowego.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.. Na podstawie art. 33 ust.. Traci moc Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Reszla z dnia z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Reszluprzyjmuje interesantów.. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.Do zakresu działania należy m.in. opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym, opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy, koordynowanie procesów kontroli zarządczej w Urzędzie oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, przygotowywanie i merytoryczna obsługa Sesji Rady Gminy oraz posiedzeń .Praca: Urząd archiwista.. 8) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez)b. Premia w wymiarze podwyższonym (do 60% ) może być przyznana pracownikowi, któremu wyznaczono dodatkowe zadania premiowe wychodzące poza jego zakres czynności, pod warunkiem uzyskania znaczących dla zakładu osiągnięć w tej pracy.. Czynności te powinny odpowiadać rodzajowi pracy określonemu w umowie o pracę, a tym samym zajmowanemu przez pracownika stanowisku.. Urząd stanu cywilnego wchodzi w skład urzędu gminy, a terytorium gminy stanowi okręg urzędu stanu cywilnego.. Wójt Gminy - Katarzyna Gołębiowska - Jarek.. w godz. 7.30-15.30 Wykształcenie: ?rednie zawodoweOrganizowanie i uczestniczenie w przeprowadzaniu konkursów na stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy.. Zakres obowiązków : Wykonuje zadania związane z planowaniem i realizacją budżetu Gminy.. Powiadomienia o nowych ofertach pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt