Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego

Pobierz

c1U1 s 1 2X 2 0 n n1 R 2 & gt; R2 & gt; R 2 nk U1 & gt; 0 sk nn 1 s ?R2 U2 & gt; Me U3 Mr 0 s1 nk3 nk2 nk1 n1 0 n 0 Mr Mk Me 27 SPOSOBY ROZRUCHU SILNIKA INDUKCYJNEGO Badania silnika o p = 1 Silnik 0,4 kV o mocy 160kW, 2970 obr/min był obciążany w zakresie od biegu jałowego do 100% mocy znamionowej (do momentu 500 Nm).. Charakterystykę mechaniczną silnika można wyrazić za pomocą1) Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego przedstawia zależność momentu M na wale silnika od jego prędkości obrotowej n. Rys 10.. Moim zdaniem to obie ch-ki są dla silnika asynchronicznego i obie są poprawne, ale pierwsza jest to ch-ka silnika asynchronicznego zasilonego danym napięciem , np. znamionowym, a druga to wykres charakterystyk silnika asynchronicznego przy regulacji napięciowej (dla U=Un i U

Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego.

Wewnętrzną stronę stojana tworzy pakiet z blach o wyciętych żłobkach, w których są umieszczone fazy uzwojenia.magnetycznego.. Natomiast zwiększenie momentu rozruchowego jest możliwe poprzezSilniki indukcyjne klatkowe znalazły powszechne zastosowanie w układach napę-dowych dzięki swej prostej budowie, dużej pewności ruchowej, łatwości rozruchu, niskiej cenie.. Przemienny prąd w symetrycznym, wielofazowym uzwojeniu stojana powoduje powstanie w maszynie zmiennego pola magnetycznego od każdej z faz w .Przeciążalność silników indukcyjnych zwykle jest większa od 2, dzięki temu małe wahania napięcia nie powodują zatrzymania silnika, a jedynie ograniczenie prędkości.. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik.. Najczęściej podawaną charakterystyką ruchową silników indukcyjnych jest wykres M = f(n), przy U 1N = const.. 2) Charakterystykę mechaniczną silnika indukcyjnego można wyrazić za pomocą wzoru Klossa, określającym zależność momentu od poślizgu: gdzie:Galileo Ferraris () - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego.. Cha-ka mechaniczna, poślizg tego silnika niczym się nie różnią od charakterystyki mechanicznej i poślizgu silnika klatkowego trójfazowego..

Nicola Tesla () - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886.

Tabeli 1.b) charakterystyki mechaniczne silnika dla stanu pracy silnikowej i hamowania przeciwwłączeniem Podczas hamowania przeciwwłączeniem do silnika indukcyjnego jest doprowa-dzana od strony wału energia mechaniczna, a od strony sieci energia elektryczna.. Na podstawie tej analizy omówiono prostą w reali-zacji metodę kształtowania charakterystykme-chanicznych tego typu silnika indukcyjnego w celu sterowania momentem elektromagne-tycznym silnika.. SCHEMAT I CHARAKTERYSTYKA Schemat Najprostszy schemat silnika klatkowego trójfazowego asynchronicznego przedstawiony jest poniżej.Hamowanie swobodne oraz mechaniczne.. Impedancji zewnętrznej przyłączanej do uzwojeń maszyny.ten jest niewielki, ponieważ na jego wartość wpływa wartość współczynnika mocy silnika, a ona w chwili rozruchu jest bardzo mała (cos φ r = 0,05-0,15).. Charakterystykę mechaniczną naturalną silnika klatkowego, w porów-naniu do charakterystyki silnika pierścieniowego (ćwiczenie nr 8), cechuje większyCharakterystyki silnika indukcyjnego przy rozruchu gwiazda/trójkąt: a)charakterysty-ka mechaniczna, b) charakterystyka prądu stojana • Włączenie dodatkowej rezystancji lub reaktancji w obwód stojana - sposób praktycznie niestosowany ze względu na dodatkowe straty mocy na włączonych elementach.Wirnik trójfazowy silnika indukcyjnego mo że by ć wykonany jako klatkowy lub pier ście-niowy; od rodzaju wirnika silnik przyjmuje nazw ę klatkowego lub pier ścieniowego..

Rozruch ...ranych stanów pracy silnika indukcyjnego klat-kowego z dwoma uzwojeniami stojana.

Wybrano składo-we, wykazujące zmiany amplitud i częstotli-Silnik asynchroniczny składa się z 2 podstawowych części: nieruchomego stojana, wykonanego z ferromagnetycznych blach elektrotechnicznych ze żłobkami na cewki uzwojenia, i ruchomego wirnika, również wykonanego z blach ze żłobkami na uzwojenie.. znalazłem tylko to tzn, sam to narysowałem wzorując się na rozruchu gwiazda-trójkąt, ale wiem czy aby napewno to to.SILNIKI INDUKCYJNE SILNIKI INDUKCYJNE WIADOMOŚCI OGÓLNE KLASYFIKACJA BUDOWA SILNIKA ZASADA DZIAŁANIA CHARAKTERYSTYKI ROZRUCH REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ZMIANA KIERUNKU WIROWANIA WADY, ZALETY WIADOMOŚCI OGÓLNE BUDOWA SILNIKA INDUKCYJNEGO BUDOWA SILNIKA BUDOWA SILNIKA BUDOWA SILNIKA BUDOWA SILNIKA ZASADA DZIAŁANIA ZASADA DZIAŁANIA ZASADA DZIAŁANIA ZASADA DZIAŁANIA ZASADA DZIAŁANIA .CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CHARAKTERYSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO TRÓJFAZOWEGO Mk 2 M e = c1E1 ?. Analiza stanów statycznych silnika in-4 Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych Rys Pomierzone i obliczone za pomocą modelu obwodowego przebiegi prędkości obrotowej wirnika podczas rozruchu bezpośredniego silnika, dla napięcia zasilającego U = 193, 231V i 245 V (trójkąt) t [s] ,02 0,04 0,06 0,08 0, is [A] obliczenia pomiary M [Nm] obliczenia pomiary t [s] 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 .i jest utrzymywany na tym samym poziomie w całym zakresie pracy silnika, to zgodnie z (5) moduł napi ęcia zasilania silnika jest proporcjonalny do jego pulsacji oraz, na podstawie (1), równie Ŝ do cz ęstotliwo ści: (7) us =ωu Kształtowanie charakterystyki mechanicznej silnika indukcyjnego przy sterowaniuSILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. ..

Poprawa charakterystyki mechanicznej silnika może się odbywać jedynie poprzez zwiększenie momentu rozruchowego.

Doliwo-Dobrowolski () - w roku 1889 zaproponował konstrukcję silnika 3-fazowego pierścieniowego a później silnika .parametrów badanego silnika indukcyjnego 1-fazowego.. 28 SPOSOBY ROZRUCHU SILNIKA INDUKCYJNEGO TRÓJFAZOWEGO Rozruch silników asynchronicznych (ograniczenie prądu rozruchu):.. Powyższe informacje należy zapisać w tabeli 1.. Hamowanie swobodne [2] polega na odłączeniu źródła zasilania silnika oraz powolnym wyhamowaniu obrotów silnika siłą oporów ruchu (momenty oporowe, tarcie, bezwładność, opory powietrza itp.).Witam pytanie brzmi: Narysuj w tym samym układzie współrzędnych charakterystyki mechaniczne silnika klatkowego dla połączenia w trójkąt i w gwiazdę.. Do informacji tych należą: znamionowa moc mechaniczna, znamionowa wartość napięcia zasilania, znamionowa wartość prądu, znamionowa wartość współczynnika mocy, znamionowa prędkość obrotowa silnika.. Współczesne silniki indukcyjne klatkowe mają wirniki głębokożłokowe, tj. ze znacznym udziałem wypierania prądu przy częstotliwościach powyżej 20 Hz.. Charakterystyki mechaniczne silnika jednofazowegoBADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania, metod rozruchu, źródeł strat mocy i podstawowych charakterystyk silnika indukcyjnego trójfazowego.. Właściwości ruchowe silników pracujących w stanie obciążenia wiążą się ze stabilnością lub niestabilnoścą pracy zespołu silnik-maszyna napędzana oraz ze stanami ustalonymi lub nieustalonymi, podczas których:Charakterystyka mechaniczna Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ukazuje zależność momentu na jego wale od prędkości obrotowej silnika Jak juz wspomniano wcześniej prędkość obrotową silnika asynchronicznego można wyrazić za pomocą poślizgu.. i f 1N = const., zwany też charakterystyką mechaniczną (Rys. 1).. Budowa i zasada działania silnika indukcyjnego Silniki indukcyjne zasilane z sieci trójfazowej ze względu budowę wirnika dzielą się naCharakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego 3-fazowego - wykres..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt