Przyporządkuj wymienione prawa człowieka

Pobierz

Prawo do osobowości prawnej.. A. ekonomiczne, B. prawne, C. polityczne, D. kulturowe 1. niechęć społeczeństwa wobec jednostek odrzucających istniejące obyczaje (o numerach 1 - 4) np.5 - F.(0-1 p.). W tym celu wstaw litery w odpowiednie miejsca.. prawo do ubezpieczeń społecznych.. B. prawo do wolności i bezpieczeństwa.. )Poniżej wymienione prawa człowieka wpisz w tabelę, przyporządkowując je odpowiedniej generacji.. W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.3/ Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.. Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.Zad.4 Przyporządkuj wymienione niżej organy i organizacje do poszczególnych kategorii.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.Prawa człowieka - powtórzenie wiadomości.. A. ekonomiczne, B. prawne, C. polityczne, D. kulturowe niechęć społeczeństwa wobec jednostek odrzucających istniejące obyczaje1.. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.. Wpisz numery od 1 do 4 w kratki obok właściwych nazw.. Prawo do swobodnego przemieszczania się.. (o numerach 1 - 4) np.5 - F. A) Formułowanie praw w sposób niezrozumiały B) Niemożność sformułowania prawa w ogóle C) Stanowienie praw sprzecznych3..

Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.

A. prawo do pokoju B. prawo do wolności i bezpieczeństwa C. prawo do wolności wyznania i sumienia D. prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnymZwiązane z egzystencją prawną człowieka: Prawo do informacji.. Związane z prawami politycznymi (obywatelskimi): Bierne i czynne prawo wyborcze.Do praw I generacji zalicza się: prawo do życia, bierne i czynne prawo wyborcze, prawo zrzeszania się, prawo do wyrażania swoich opinii, skarg na organy państwa, prawo do udziału w życiu publicznym, prawo do wolności osobistej, prawo do wolności wyznania, prawo do wolności sumienia, prawo do wolności myśli, prawo do wolności wyrażania poglądów, prawo do wolności od tortur, prawo równość każdego wobec prawa, prawo do osobowości prawnej, prawo do rzetelnego procesu .. (0-1 p.). Musimy jednak pamiętać, że prawa człowieka to nie tylko prawa materialne, takie jak: prawo do życia, do nauki, wolność słowa, sumienia, wyznania, ale również prawa proceduralne, pozwalające jednostce domagać się realizacji praw i przestrzegania wolności.Ćwiczenie 1.. Wpisz literę oznaczającą rodzaj danej przyczyny w kratkę obok każdego stwierdzenia.. Rybczyńska J.A., Demczuk A., Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin 2012..

Równość wobec prawa.

Wpisz literę oznaczającą rodzaj danej przyczyny w kratkę obok każdego stwierdzenia.. D. prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym.. prawo do pokoju.. - prawo do rozwoju, - prawo do sądu, .. Przyporządkuj wymienione przyczyny niepowodzeń prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego (oznaczone literami A - E) do opisanych sytuacji.. Druga generacja III.I tak wśród swobód osobistych Konstytucja wymienia następujące prawa i wolności: 1) prawo każdego człowieka do ochrony życia (bez odniesienia do drażliwej kwestii "życia poczętego" oraz kary śmierci); 2) zakaz stosowania tortur, okrutnemu i poniżającego traktowania lub karania, zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez zgody zainteresowanej osoby; 3) prawo do nietykalności osobistej i gwarancja bezpieczeństwa osobistego: a) zakaz bezprawnego .prawo do rozwoju, prawo do sądu, prawo do życia w pokoju, prawo do wolnych wyborów, prawo do urlopu i wypoczynku, prawo do własności, prawo do obywatelstwa, prawo do wolnych związków .Prawa człowieka w systemie prawa krajowego, A. Florczak, B. Bolechów (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006. prawo do rozwoju, prawo do sądu, prawo do życia w pokoju, prawo do wolnych wyborów, ..

Poniżej wymienione prawa człowieka przyporządkuj odpowiedniej generacji.

Wpisz literę oznaczającą rodzaj danej przyczyny w kratkę obok każdego stwierdzenia.. Pierwsza generacja II.. A. ekonomiczne, B. prawne, C. polityczne, D. kulturowePrzyporządkuj wymienione zachowania i działania właściwym kategoriom przyczyn łamania praw człowieka.. Czynności do wykonania: Zapisz temat lekcji.. Powszechna deklaracja praw człowieka Wielka Karta Swobód Deklaracja praw człowieka i obywatela Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 2.Przyczyny i przejawy łamania praw człowieka na świecie 1.. Prawo do tajemnicy korespondencji.. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.. Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Konstytucyjny, Prezydent RP, Unia Europejska, Senat, burmistrz, Rada Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, rada gminy, sąd powszechny, Sejm, ONZ, sejmik województwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prezydent miasta, NATO, zarząd powiatu ze starostą A. Przyporządkuj wymienione zachowania i działania właściwym kategoriom przyczyn łamania praw człowieka.. Przydatne linkiB.. prawo dostępu do czystej wody i urządzeńsanitarnych C. prawo do demokracji D. prawo do nauki E. prawo do ochrony małżeństwa F. prawo do obywatelstwa G. prawo do czystego środowiska H. równość wobec prawa I. prawo do informacji J. prawo do szczególnej ochrony młodocianych Pierwsza generacja Druga generacja Trzecia generacja 3.2..

Akty prawa miejscowego stoją najwyżej w hierarchii źródeł prawa 3.

prawo do obywatelstwa.. W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.. W tym celu wstaw litery przy odpowiedniej generacji.Wymienione niżej prawa człowieka podziel na generacje, wpisując w wyznaczonym miejscu odpowiednie oznaczenia: prawa pierwszej generacji (1), prawa drugiej generacji (2), prawa trzeciej .Przyporządkuj wymienione przyczyny niepowodzeń prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego (oznaczone literami A - E) do opisanych sytuacji.. 4 Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych 2 Karta Narodów Zjednoczonych 1 Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych 3 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 2.. Prawo do rozwoju, prawo do sądu, prawo do życia w pokoju, prawo do wolnych wyborów, prawo do urlopy i wypoczynku, prawo do własności,prawo do obywatelstwa, prawo do wolnych związków zawodowych, prawo do nauki, prawo do zdrowego środowiska naturalnego, prawo do ochrony zdrowia, .1. prawo do ochrony korespondencji.. Wykonaj poniżej znajdujące się polecenia, skorzystaj z wcześniej przesyłanych materiałów do lekcji.. Od wyroków sądów rejonowych można się odwoływać do Sądu Najwyższego 5.. A. ekonomiczne, B. prawne, C. polityczne, D. kulturowe niechęć społeczeństwa wobec jednostek odrzucających istniejące obyczaje1.. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.. W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli: prawo do wolnego wyboru pracy.. C. prawo do wolności wyznania i sumienia.. Przyporządkuj wymienione zachowania i działania właściwym kategoriom przyczyn łamania praw człowieka.. Sposób funkcjonowania Unii Europejskiej jest regulowany przez prawo wspólnotowe.. Organy .WOS - praca kontrolna nr 1/sem.. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.Poniżej wymienione prawa człowieka wpisz w tabelę, przyporządkowując je odpowiedniej generacji.. 3 Powszechna deklaracja praw człowieka 1 Wielka Karta Swobód 2 Deklaracja praw człowieka i obywatela 4 Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 2.. Prawo do ochrony prawnej w postępowaniu sądowym.. prawo do pomocy humanitarnej.. Przyporządkuj wymienione zachowania i działania właściwym kategoriom przyczyn łamania praw człowieka.. Wpisz literę oznaczającą rodzaj danej przyczyny obok każdego stwierdzenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt