Na podstawie własnej wiedzy oraz mapy w zadaniu 1

Pobierz

W kolejnych zdaniach należy wybrać następujące odpowiedzi.. Zadanie 1.. Uzupełnij tabelę nazwami województw.. (3 pkt) a) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Jest to jezioro: A. sztuczne, utworzone dla potrzeb elektrowni wodnej.Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Ob Odpowiedź na zadanie z Geografia 51 Zadania 1. do 7. rozwiąż korzystając z załączonej mapy topograficznej oraz własnej wiedzy.. Opis obiektu Nazwa obiektuNa podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższy tekst właściwymi informacjami wybranych spośród podanych : ( Afryce , Europie , nadurbanizacja , wiejskiej , miejskiej , wysoki , niski ) Wartość wskaźnika urbanizacji zależy głównie od stopnia rozwoju gospodarczego danego obszaru, dlatego też najwyższe wartości osiąga on w _____.Na podstawie źródeł i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. A następnie obliczyć różnicę długości geograficznej tych punktów.1.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.. Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tekst o ruchomych wydmach.. Głód i niedożywienie dotyka ponad 1mld ludzi na świecie.. Z powodu niedożywienia cierpi 25% ludności świata, a 10% głoduje.. (1 pkt) Na podstawie informacji zawartych w tabeli w zadaniu 22. sformułuj wniosek dotyczącyNa podstawie: Z. Podgórski, W. Marszelewski, K. Becmer, Geografia..

Na podstawie: Zadanie 1.

W nawiasie podano ich uzasadnienie.I.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii, na której przedstawiono panoramę czynnej kopalni porfiru "Zalas", położonej w polu B1 tej mapy.Rozciągłość równoleżnikowa jest to różnica długości geograficznej skrajnych punktów jakiegoś terytorium (Flis, 1999).. Zadanie 7.. Obliczania czasu słonecznego najlepiej jest nauczyć się na konkretnym zadaniu: W Rzeszowie (50°N, 22°E) jest godzina 9:00 czasu słonecznego.Zadanie 9.. Pisz czytelnie.. (0−1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 1. Podaj nazwy metod przedstawiania cech ilościowych i jakościowych, którymi na mapie zaznaczono: 1.. Powstały one na piaszczystej _____ oddzielającej Morze _____ od jeziora _____.Luźny piasek jest stale przesypywany przez _____,co sprawia,że wydmy mogą się przemieszczać nawet o kilka metrów rocznie.. Jedną z atrakcji _____ Parku Narodowego są ruchome wydmy.. Choć prawa człowieka powstały jako instrumenty ochrony przed tyranią sił niedemokratycznych, są w ustroju demokratycznym równie potrzebne jak w autokratycznym.Na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku podaj trzy cechy układu przestrzennego Londynu.. Puszcza Białowieska), bagienno-łąkowy (np.Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z geografii 2013 Poziom podstawowy 2 Zadania 1.-9. wykonaj na podstawie zał ączonej barwnej mapy Rudawskiego Parku Krajobrazowego..

Na podstawie mapy i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.

na brzegu jeziora Hańcza na granicy pól mapy C1/C2.. )Na podstawie mapy rozmieszczenia opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej (zał.. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje: § 1.. Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położoneA.. A) Podój Galii Zaalpejskiej przez Rzymian został dokonany w czasach Juliusza Cezara.. Najczęściej A) prawdaZadania 22. i 23. wykonaj na podstawie piramidy wieku i płci ludności Polski w 2007 r. Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS, Warszawa 2008 Zadanie 22.. Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Zadanie 2.. Zadanie 12. mazowieckie śląskie lubelskie Zadanie 23.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. (1 pkt) Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i zaznacz opis wyjaśniający genezę misy Jeziora Żarnowieckiego.. Część 1.. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach) po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia (strona II barwnego .Na podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Materiał źródłowy do zadań 1−2.. Zadanie 2.. Na podstawie źródeł 1. i 2. wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinię Herodota o pracy chłopów mieszkających w delcie Nilu .Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy i rysunku, na którym przedstawiono schemat występowania wód artezyjskich i subartezyjskich..

(0-1) Na podstawie mapy i własnej wiedzy oceń prawdziwość podanych zdań.

Oznacza to, że aby ją obliczyć musimy odczytać z mapy: a) długość geograficzną punktu wysuniętego najdalej na zachód; b) długość geograficzną punktu wysuniętego najdalej na wschód.. Zarówno dane ze źródła 1., jak i dane ze źródła 2. świadczą o występowaniu w handlu zjawiska nożyc cen.. Określa się podstawę programową: 1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formZadania 62. i 63. wykonaj na podstawie tekstu, danych zawartych w tabeli i własnej wiedzy.. 2015-12-13 18:51:52Zadanie 3.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Czas słoneczny to czas, wyznaczany przez Słońce - w momencie, kiedy znajduje się ono najwyżej nad horyzontem (górowanie Słońca) jest godzina 12:00.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. Wybierz odpowiedź (TAK/NIE) oraz uzasadnienie swojego wyboru… poniżej.. 1 - pałac letni Nabuchodonozora, 2 - świątynia Nowego Roku, 3 - twierdza północna, 4 - brama Isztar, 5 - twierdza, 6 - wiszące ogrody, 7 - świątynia Isztar, 8 - świątynia Emah (bogini Ninmah), 9 - pałac, 10 - świątynia MardukaNa podstawie art. 47 ust.. Generał Igelström zaginął […].Zadania od 1. do 7. wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej fragmentu Beskidu Śląskiego oraz własnej wiedzy..

Zarys wiedzy o Ziemi, Warszawa 2002.

Dobierz je z podanych poniżej.. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer .Zadanie 1.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Na mapie zaznaczono położenie pięciu wybranych stacji meteorologicznych.. Rocznie z głodu umiera 10 - 15 mln ludzi.. (0-1) Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.Na podstawie mapy można stwierdzić, że - D. Prusy Książęce w czasie potopu szwedzkiego zmieniły swój status polityczny.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy ni żej opisanych obiektów.. Ruś Halicka została przyłączona do Korony na mocy układu w Kaliszu.. Zaczęło się od zaczepki między pikietą rosyjską a oddziałem konnej gwardii […].. 2011-03-20 10:19:31; Na podstawie wykresu temperatury powietrza i opadów dla Jakucka ustal cechy klimatu tajgi syberyjskiej 2011-03-17 17:35:52; Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Mapa przedstawia rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych na świecie.Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. D. w punkcie widokowym na brzegu rzeki Czarna Hańcza w polu B3.. Podole, Mazowsze oraz Księstwo Włodzimierskie Kazimierz Wielki odziedziczył2.. We wszystkich miejscowościach leżących na tym samym południku jest ta sama godzina.. P F B) Do końca II w. p.n.e. republika rzymska zajęła cały Półwysep Iberyjski.. MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 12.1. rozpoznaje na podstawie materiałów źródłowych (map, fotografii naziemnych i lotniczych, obrazów satelitarnych) rodzaj pokrycia terenu i wyróżnia główne cechy wybranych krajobrazów w Polsce: krajobraz wód powierzchniowych (np. Wielkie Jeziora Mazurskie), leśny (np. 1), podaj po jednej .. (1 pkt) Na podstawie wykresu w zadaniu 12. sformułuj wniosek dotyczący zmiany rocznej amplitudy temperatury .. Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy podaj dwie różnice między klimatem umiarkowanym morskim,Miejsce na obliczenia: 1 cm - 0,5 km 16 cm - x x = 8 km 4 cm - 8 km 1 cm - 2 km Odpowiedź: Skala liczbowa mapy 1:200000.. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Na fotografii jest widoczny czynny kamieniołom, który znajduje się na obszarze przedstawionym na mapie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt