Karta charakterystyki wodorotlenku sodu z karty wpisz podane punkty

Pobierz

Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.wpisz oznaczenie kwalifikacji, zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.. e) co zrobić po kontakcie oczu z odczynnikiem f) wygląd.. g) zapach jeśli można proszę o jak najszybszą odpowiedź.KARTA CHARAKTERYSTYKI WODOROTLENEK SODU Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Wodorotlenek sodu to białe kryształki o właściwościach silnie higroskopijnych, czyli pochłaniające wilgoć.Z karty wypisz podane punkty.. Wyszukaj w internecie kartę charakterystyki wodorotlenku sodu.. Tlen jest na -II jest go 3 wiec -2*3=-6.Zastosowanie zidentyfikowane: preparat do usuwania plam oleju z kostki brukowej Zastosowanie odradzane: inne niż podane powyżej.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika.. Odpowiedź Guest.. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.Wodorotlenek sodu IKA POL .. 90 210 Strona 1 z 13 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.06.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia oraz ..

miareczkowania wodorotlenku sodu roztworem kwasu solnego.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.. Wpisz w puste miejsce odpowiedni znak: <, = lub >.. 2Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.. P273 Unikać uwolnienia do środowiska.. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r SEKCJA 1.Administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Linde Gaz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków, KRS: ).z otrzymanych działek również podzielił na 3 części.. a) zastosowanie _____ b) potencjalne zagrożenie.. D. nastawiania miana roztworu kwasu solnego na wodorotlenek sodu.. Data aktualizacji karty: 2011-05-30 wg rozp.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.. { {Związek chemiczny infobox}} Gołe linki: "karta charakterystyki".. Korzystając z wykresu rozpuszczalności, ustal ile gramów KNO3 można maksymalnie rozpuścić w 50 g wody w temperaturze 70oC.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Wodorotlenek sodu (nazwy zwyczajowe: soda żrąca, soda kaustyczna, z gr..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

metal aktywny + woda → wodorotlenek + wodór↑.. Zadanie 24.. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.. καυστικός, żrący), Na O H - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad .Niektóre z elementów są podpisane: kolba stożkowa z roztworem wodorotlenku sodu, mała zlewka z kwasem solnym, oraz nieco mniejsza zlewka z fenoloftaleiną.. Z karty wypisz podane punkty: a) zastosowaniekarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE.Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.. W ich wyniku powstają zasady (wodne roztwory wodorotlenków) i wydziela się wodór.. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.. wartosc fosforu w czasteczce kwasu o wzorze H3 PO3 i HNO2 podaj jego nazwe.. Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla: - substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,Odszukaj w karcie charakterystyki kwasu siarkowego (VI) i azotowego (V) punkty dotyczace a) identyfikacji zagrozen b) srodkow pierwszej pomocy..

C. nastawiania miana roztworu wodorotlenku sodu na kwas solny.

Jest go 3 to 1*3=3.. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.Pomoże ktoś z charakterystyką wodorotlenku sodu?. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.. Z karty wypisz podane punkty: a) zastosowanie b) potencjalne zagrożenie dla zdrowia c) ochrona oczu d) barwa e) co zrobić po kontakcie oczu z czynnikiemKarty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.. Nazwa i adres firmy: PPHU ProElite ul. Z karty wypisz podane punkty: a) zastosowanie b) potencjalne zagrożenie dla zdrowia c) ochrona oczu d) barwa e) co zrobić po kontakcie oczu z czynnikiemstanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) Multimedia w Wikimedia Commons.. Leśników Polskich 65k, 98-100 Łask Numer telefonu / faxu +48 43 671 23 85 / +48 43 671 23 85Karta charakterystyki stanowi podstawowy dokument określający właściwości substancji chemicznej, dlatego z punktu widzenia prawa jest obowiązkowa w przypadkach opisanych powyżej.. KLUCZOWE KWESTIEWodorotlenki otrzymuje się w wyniku reakcji metali aktywnych z wodą (metali z 1. oraz 2. grupy układu okresowego, z wyjątkiem berylu)..

Wyszukaj w internecie kartę charakterystyki wodorotlenku sodu (domestos).

d) barwa.. Oblicz wartość tej potęgi.. Z karty wypisz podane punkty : a) zastosowanie b) potencjalne zagrożenie dla zdrowia c) ochrona oczu.. Ponadto znajdują się tam naczynie Petriego z papierkami wskaźnikowymi oraz dwie proste pipety.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.Wyszukaj w internecie kartę charakterystyki wodorotlenku sodu.. Azotyn sodu strona 1 z 6.. Z karty wypisz podane punkty : a) zastosowanie b) potencjalne zagrożenie dla.. Z karty wypisz podane punkty: a) zastosowanie b) potencjalne zagrożenie dla zdrowia c) ochrona oczu d) barwa e) co zrobić po kontakcie oczu z czynnikiemZwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. WHO - World directory of poisons centres.Karty charakterystyki - rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH.. Wpisz w puste miejsce odpowiedni znak: <, = lub >.Wyjątkowo punkty karne nie znikną z twojego konta w 2 wymienionych przypadkach - jeżeli suma twoich tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów - jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok).. Z dniem 1 czerwca 2015 roku została wydana aktualizacja tego dokumentu dla wszystkich substancji i mieszanin, w których każda karta charakterystyki bezpieczeństwa musi posiadać obowiązkowy opis klasyfikacji i odpowiednie oznakowanie.Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.. Prezentacja ze spotkania "Co nowego w przepisach chemicznych" (15 kwietnia 2021) Zmiana załącznika II do rozporządzenia REACH - rozporządzenie (UE) 2020/878.. Zapisz za pomocą potęgi, ile działek powstało w wyniku tych podziałów pola.. 140 g B. 86 gKarta charakterystyki DIX Hydr Karta Charakterystyki Numer: CZ-9-GD Preparatu DIX żel do udrażniania rur Zamiast: CZ-91-GD Wersja 9 Strona 1 z 9 Data sporządzenia karty: 09.09.2003.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : WODOROTLENEK SODU Wzór chemiczny : NaOH Numer CAS : 1310-73-2 Oznakowanie WE : 215-185-5Wyszukaj w internecie karta charakterystyki wodorotlenku sodu z karty wypisz podane punkty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt