Na wybranych przykładach scharakteryzuj funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym

Pobierz

Uczeń: Charakteryzuje krótko ustroje polityczne Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych .20.. 17.Funkcja stymulacyjna polega na oddziaływaniu dochodów i wydatków budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne.. Na całym świecie są dyskryminowane osoby ze względu na kolor skóry, orientację seksualną, płeć czy wyznawaną religię.. Różnorodność mediów może być rozważana w kontekście społecznym, politycznym, a także ekonomicznym.Państwo demokratyczne koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa obywateli i ich wolności, pozwalając im swobodnie określać swoje cele i sposób życia.. 51 osób stanęło przed sądem pod zarzutem udziału w masakrze.. Formy uczestnictwa obywatelskiego.. Zdający: 2) zarysowuje główne funkcje izby wyższej i niższej parlamentów w wybranych państwach (w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech); podaje przykłady państw z parlamentem jednoizbowym.publiczna funkcjonuje w ramach państwa, a więc istotne jest to, jakie cele dane państwo sobie obiera.. Co reguluje konstytucja?. Patrzenie się prowadzących prosto w oczy budzi w ludziach zaufanie.1.Na wybranych przykładach scharakteryzuj funkcje mediów w państwie demokratycznym .. Porównaj sposoby sprawowania władzy w państwach demokratycznym i niedemokratycznym oraz różne style przywództwa politycznego.. Uczeń: 1) wymienia i ilustruje przykładami funkcje władzy ustawodawczej; 2) zarysowuje główne funkcje izby wyższej i niższej parlamentów w wybranych państwach (w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych,Opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybranych przykładach)..

Stanowi przeciwieństwo koncentracji mediów w państwach niedemokratycznych.

Modele ustrojowe państw demokratycznych.. Funkcja .Uzasadnij na wybranych przykładach, że środki masowego przekazu pełnią rolę czwartej władzy w państwie.. Trudno wyobrazić sobie współczesny świat, nowoczesne państwo bez rozbudowanego systemu medialnego, który (w przypadku liberalnych krajów demokratycznych) ma pełnić bardzo istotne funkcje dla trwałości .W dużej mierze nadały kształt dzisiejszej demokracji w naszym kraju.. Dlaczego konstytucjonalizm?. To one kształtują nasze upodobania i postawy.. Słuchacze odpowiadają na wszystkie pytania.Ucząc dzieci korzystania z mediów również należy zwrócić na ich negatywna stronę, czyli na umiejętne korzystanie z nich Rola mass mediów w życiu społecznym, a w tym i edukacji wciąż rośnie.. W tym celu podejmowane są zarówno działania pokojowe (w tym dyplomatyczne), jak i militarne.. Ucze ń: 1) opisuje funkcje mediów w pa ń stwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybranych przykładach);Na terenie m.in. Pakistanu dochodzi do egzekucji wykonywanych na dziewczynkach i kobietach przez talibów.. Wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media i ocenia przykłady kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów.Sposób sprawowania tego pośrednictwa w dużej mierze zależy od formy rządów, gdyż inaczej wygląda ona w autorytarnych systemach a inaczej w systemach demokratycznych..

3.Scharakteryzuj kompetencje rządu w państwie demokratycznym .

Funkcja administracyjna.. Jak widać, łamanie praw człowieka jest jednym z ważniejszych problemów XXI wieku.. Jakie relacje mogą zachodzić między rządem a głową państwa.. "rządy ludu, ludowładztwo") - jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy.. Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji.Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także Starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).20.. Obecnie demokracja funkcjonuje przede wszystkim w państwach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, Stanach Zjednoczonych, Kandzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Indiach.Pojęcie demokratycznego państwa prawnego nie zostało zdefiniowane w żadnym przepisie prawa.. Jak przyjęto w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego "klauzula demokratycznego państwa prawnego stanowi swego rodzaju zbiorcze wyrażenie szeregu reguł i zasad, które nie zostały ujęte w pisanym tekście konstytucji ale w sposób immamentarny wynikają z aksjologii oraz z istoty .1) opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybranych przykładach); 2) uzasadnia znaczenie niezależności i pluralizmu mediów; ocenia skutki ich ograniczania; 3) wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media i ocenia przykłady kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów;W grudniu 1997 roku doszło do masakry na kilkudziesięciu zbiegłych Indianach..

Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym .

Ś rodki masowego przekazu.. W państwie funkcjonują także określone organy, które zarządzają odpowiednimi sferami życia społeczeństwa, na przykład oświatą czy finansami.. Pomimo takiej ilości podejrzanych, żadnemu z nich nie udało się nic udowodnić, z powodu niemożliwości przeprowadzenia śledztwa.1) opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybranych przykładach); 2) uzasadnia znaczenie niezależności i pluralizmu mediów; ocenia skutki ich ograniczania; 3) wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media i ocenia przykłady kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów; 4 .Demokracja (gr..

Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym.

Oczywi

wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt