Na podstawie tekstu przyporządkuj

Pobierz

A.Na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnij, jaką rolę w okresie przemian ustrojowych III RP odgrywała władza sądownicza oraz jaką funkcję powinna pełnić obecnie.. (0-3) Uzupełnij poniższy tekst - przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C.. Ofensywa Armii Czerwonej załamała się w wyniku przegranej przez nią bitwie warszawskiej.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile Cię poproszono.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 1997, nr 78, poz. 483 z późn.. Na podstawie informacji z tekstu uzupełnij schemat przedstawiający pochodzenie poszczególnych typów plastydów.. W każdym wierszu tabeli zaznacz po dwie prawidłowe odpowiedzi.Na podstawie tekstu "Językowy savoir-vivre" wyjaśnij czym jest pseudodyskusja.. Wpisz odpowiedni numer wybrany spośród 1-5 do kolumny w tabeli.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.. Podaj nazwę wymienionej w tekście grupy posługującej się językiem regionalnym w rozumieniu prawodawstwa .Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.. Podanym wypowiedzeniom A-C przyporządkuj funkcję, jaką każde z nich pełni w tekście.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono model budowy błony komórkowej.. Odpowiedź uzasadnij.Uzupełnij zdania 13.1-13.3.. Jana Karola Chodkiewicza.. Wspomnianym w tekście tyranem miał być Bolesław 8.2.____..

Na podstawie źródeł 3-6.

(3 pkt) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób dwa etapy syntezy białka w komórce, na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA.Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy gęstości zaludnienia Afryki (strona IV barwnego materiału źródłowego).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Na schemacie przedstawiono budowę typowej komórki bakterii.. Uzupełnij tabelę - do każdej nazwy organu władzy w Rzeczypospolitej Polskiej przyporządkuj po dwie litery, którymi oznaczono jego kompetencje.Przyporządkuj każdemu z poniższych czynników (A-D) po jednym z obszarów zaznaczonych na mapie (1-5), na którym ten czynnik w dużym stopniu wpłynął na gęstość zaludnienia.. Odpowiedź • oszczędności w budżecie miejskimNa podstawie: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.. Odpowiedź: Pseudodyskusja to prezentowanie, dopowiadanie, uzupełnianie wspólnych poglądów przez jej uczestników..

Autor tekstu wyraża ...etioplastów.

(0-1) Podanym strukturom bakterii przyporządkuj na podstawie schematu właściwe ich oznaczenia literowe (A-E).. Zapłodnienie I D, II A, III B. Zadanie 24.. Zadanie 6.. B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.. A - 4 B - 1 C - 3Na podstawie tekstu wymień dwa dowody świadczące o postępujących zmianach klimatycznych na Ziemi.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:Napisz, jaka jest - według autora tekstu - relacja pomiędzy wiedzą a mądrością.. (0−2) Przyporządkuj każdemu z poniższych czynników (A-D) po jednym z obszarów zaznaczonych na mapie (1-5), na którym ten czynnik w dużym stopniu wpłynął na gęstość zaludnienia.26.. Mądrość to natomiast odkrywani tego, co jest w świecie istotne.Na podstawie tekstu wymień dwie cechy rzęsy, które sprawiają, że uprawia się ją na skalę przemysłową jako paszę dla zwierząt.. Zadanie 14Przyporządkuj każdemu oznaczeniu (od I do III) po jednym z poniższych określeń.. zm. (stan prawny na 25 lutego 2016 r.).. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.Zdaniom z akapitu 3. przyporządkuj funkcję, jaką pełnią one w stosunku do sąsiadujących z nimi fragmentów tekstu.. Rozwiązanie wpisz do tabeli.. Przykładowa odpowiedź: Wiedza to informacje na temat świata, które możemy pozyskać za sprawą uczenia się i które możemy zachować w pamięci.. Nie cytuj sformułowań z arkusza.. Jana Sobieskiego.. Podanym wypowiedzeniom A-C przyporządkuj funkcję, jaką każde z nich pełni w tekście..

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

proces postępującej jurydyzacji życia społecznego i gospodarczego.komunikacja ‹łac.. Stefana Czarnieckiego.. Podaj nazwy związków organicznych oznaczonych na schemacie literami A i B, które są głównymi elementami budowy błony komórkowej.Na podstawie: Jezioro Rudolfa, "National Geographic", sierpień 2015. Podaj przykład negatywnej zmiany, jaka może nastąpić w środowisku przyrodniczym Jeziora Rudolfa w wyniku opisanego w tekście planowanego działania człowieka.Na podstawie mapy podaj główny pozaprzyrodniczy czynnik lokalizacji koksowni na obszarze przedstawionym w polu FG5.. Zadanie 33. .. Przyporządkuj poziomy glebowe, oznaczone na fotografii numerami, do podanych poniżej informacji odnoszących się do zawartości głównych składników organicznych i mineralnych.. Opowiedz, co Martha ma dzisiaj w torbie, a czego nie ma na podstawie tekstu w zadaniu 2 na stronie 52 oraz zapisz w zeszycie, a następnie sprawdź, czy poprawnie wykonałeś zadanie: .Na podstawie źródła 2.. Tekst mówi o śmierci hetmana 1.. Wpisz .tylko na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. (2 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A i B.Na podstawie tekstu podaj cztery przykłady korzyści dla Kurytyby, które są skutkiem wprowadzonych w tym mieście rozwiązań..

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy odpowiedz na pytania.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast -jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, taka by otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Kłuszynem.. Andrzej Markowski Czy sprostamy wyzwaniu?. Wyraz polski, utworzony regularnie od czasownika wyzwać, używany dawniej i współcześnie.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Brakuje w niej kwestii spornych.. Tekst dotyczy rozpowszechnienia .Na podstawie nagrania 32 przyporządkuj państwom właściwe nazwy kontynentów w zadaniu 6 na stronie 67.. Przyporządkuj zamieszczone wizerunki polskiej szlachty odpowiednim siedzibom - dworom szlacheckim albo rezydencjom magnackim.. Zadanie 20.1.. Cóż może być ciekawego w słowie wyzwanie?. «ruch polegający na utrzymywaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na drogach lądowych, wodnych i szlakach powietrznych; także: drogi, szlaki i środki lokomocji służące do utrzymywania tej łączności»: Komunikacja odbywała się bez przeszkód.Na podstawie: Zadanie 8. .. Przyporządkuj wszystkie wymienione poniżej informacje (1-4) do dwóch kategorii: I - czynniki stymulujące wydzielanie insuliny i II - skutki działania insuliny.. Stanisława Żółkiewskiego.. Tekst dotyczy bitwy pod 1.. 1920 B. Podbój Polski, Litwy i Białorusi "Na Wilno, Mińsk, Warszawę - marsz!". Jak sądzisz, co - mimo ogromnych różnic majątkowych - łączyło polska szlachtę.. plazmid błona komórkowa nukleoid .. Uzasadnij .Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny (1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa).. Na podstawie tekstu ,,Dobroczyńca ludzkości'' przyporządkuj wydarzenia do właściwych osób.. (0-1) Określ lokalizację DNA w komórce bakterii oraz w komórce miękiszu asymilacyjnego.Zadanie 6.. Cytowany tekst stanowi świadectwo kultu świętego 8.1.____..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt